ECL

Všeobecne

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre sa stal od marca 2006 sídlom Regionálneho skúškového centra ECL (ďalej RSC). Skratka ECL predstavuje European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (Európske konzorcium pre certifikáciu znalosti cudzích jazykov).

Regionálne skúškové centrum ECL v E - KU spolupracuje s Národným centrom, ktoré je pre SR vytvorené na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Cieľom RSC je organizovať jazykové skúšky ECL.

Systém jazykových skúšok ECL (stupne A, B, C, D) vypracovali známe univerzity a vzdelávacie inštitúcie združené v ECL so zreteľom na jazyky súčasných i budúcich členských štátov EÚ.

Pretože jazykové skúšky ECL testujú osvojené jazykové zručnosti zo všetkých skúšaných jazykov podľa jednotných kritérií a požiadaviek, sú získané osvedčenia v národných i medzinárodných dimenziách navzájom ľahko porovnateľné. Skúšky na úrovni jednotlivých stupňov sú vypracované v súlade s Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky.

Výhody skúšok ECL:

  • získanie bodov pri prijímacích pohovoroch na univerzity,
  • akceptované potvrdenie jazykových znalostí pri získaní akademického titulu alebo titulu PhD.,
  • akceptované potvrdenie jazykových znalostí pri hodnotení žiadosti o zahraničné štipendijné pobyty a pracovné povolenia. Uchádzačmi o absolvovanie skúšky ECL sú žiaci stredných škôl, vysokoškolskí študenti, vedeckí pracovníci, doktorandi a predstavitelia rozličných profesií, ktorí potrebujú cudzí jazyk vo svojom odbore.
Obsah a formu pre jazykové skúšky odborníci stanovili po dôkladnom zvážení a ich overení na špeciálnych cieľových skupinách. Jazyková skúška ECL hodnotí úroveň ústnej a písomnej komunikácie uchádzača v rozličných životných či profesijných situáciách. Jazyková skúška ECL neobsahuje gramatický test ani prekladové úlohy.

Skúška ECL pozostáva zo štyroch častí:

  • počúvanie textu s porozumením,
  • čítanie textu s porozumením,
  • vytvorenie (štylizovanie) textu,
  • komunikatívne zručnosti.
Viac informácií získate kliknutím sem.